Veiledende informasjon opptaksprøve musikk

Opptaksprøvene til neste skoleår avholdes 6. og 7. mai, 2019, og alle som søker får invitasjon pr. e-post.

Opptaksprøven består av følgende:

Fremføring: Du fremfører et selvvalgt program på inntil 7 minutter på ditt hovedinstrument. Du bestemmer selv om du vil fremføre ett eller flere stykker. Det viktige her er at du velger musikk som du føler deg trygg på og behersker godt. Dersom du ønsker akkompagnement, må du stille med dette selv. For deg som søker sang som hovedinstrument er følgende viktig: Se de 2 vedlagte sangene  Den fyrste song og  Om kvelden. Du velger èn av disse som en del av opptaksprøven. Her skal du ikke bruke akkompagnement, kun bruke stemmen din.

Du skal også ha to biinstrumenter når du begynner hos oss. Det er ikke krav til nivå på disse, men det er fint om du spiller flere instrumenter. På opptaksprøven kan du fremføre et kort stykke på piano dersom dette er et biinstrument, men det er fremføring på hovedinstrument som er viktigst her.

Det er viktig at du møter opp til opptaksprøve, da poengsummen fra denne legges til karaktergrunnlaget ditt. Opptaksprøven er også en fin anledning til å møte flere av lærerne og bli kjent med kommende medelever.

Les også: Generell informasjon om inntaksordningen.

Vi ønsker videre å finne ut hvor du står innen hørelære og teori, dette blant annet for å kunne sette sammen hensiktsmessige grupper ved skolestart.

I hørelæredelen vil vi gjerne vite om du for eksempel kan:

* høre høyeste av 3 toner
* bestemme toneforandring i en tonerekke som spilles to ganger
* velge hvilken av alternative rytmer som spilles
* velge største av to forespilte intervaller
* rette rytmiske og melodiske feil i et enkelt notebilde

I teoridelen  trenger vi å vite om du kan:

* notenavn, helst med oktavbenevnelse
* dur- og molltonearter samt faste fortegn
* intervallnavn
* sette taktstreker i et rytmebilde
* bestemme treklanger (dur og moll)

Teoritest - EKSEMPEL
Gehørtest - EKSEMPEL

Vi gleder oss til å se deg!