Ungdataundersøkelsen 2019

Formålet med undersøkelsen, som gjennomføres på Rud i uke 12, er blant annet å gi ungdommer mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Akershus 2019

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Akershus blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Akershus, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Formål med undersøkelsen

 • Gi ungdommer som går på videregående skole i Akershus mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
 • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
 • Gi mulighet for sammenligning med andre fylker og nasjonale tall, og bidra til forskning.

Hvordan gjennomføres ungdata? 

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

Hva spør vi om i ungdata? 

 • Forhold til skole, venner og foreldre
 • Fritid og fritidsaktiviteter
 • Helse, trivsel og livskvalitet
 • Mobbing
 • Seksualitet
 • Regelbrudd, vold, rusmiddelbruk 
 • Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus - region øst (KoRus - Øst). 

Sted og tidspunkt for gjennomføringen
Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke 12. 

Det er frivillig å delta

 • Undersøkelsen er frivillig. 
 • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.
 • Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

Personvern 

 • Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.
 • Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.
 • Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2023. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert. 
 • Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personverombudet@oslomet.no).
 • Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.
 • NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

Ansvarlig for undersøkelsen
Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus - Øst, på oppdrag fra Akershus. 

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson i fylkeskommunen:
Rådgiver Christin Løbach tlf: 413 24 212, e-post: christin.lobach@afk.no.
Kontaktperson ved KoRus: Psykolog Kristine Langmyr tlf: 957 93 348, e-post: kristine.langmyr@sykehuset-innlandet.no