Studieturer

Ifølge opplæringslovens § 3-1 er studiereiser som følger visse kriterier, gratis i den videregående skolen. En konsekvens av det er at vi ikke kan kreve elevbetaling for turer som er obligatoriske og som kan regnes som en del av opplæringen. Slike turer skal først godkjennes, og når de er godkjent som en del av opplæringen, skal skolen dekke elevens utgifter fullt ut. Det skal foreligge en oversikt over slike studieturer i skolens årsplan.

Praksis på Rud

Skolen gir også økonomisk støtte til studieturer som ikke er obligatoriske, men som for øvrig har en tydelig forankring i læreplanmålene, og et faglig innhold med skole og/ eller kursvirksomhet, kulturinnslag og helst tilbud om privat innkvartering for elevene. Skolen ønsker en god faglig begrunnelse, og faglige kriterier tilsier at turen bør legges til andre eller tredje trinn. Eksempler på slike studieturer er språkreiser til utlandet, eller studieturer av typen «Skole og næringsliv» på yrkesfaglig utdanningsprogram. Alle studieturer av denne typen er frivillig for elevene, og de som ikke deltar, skal ha et tilfredsstillende skoletilbud.

Siden tilbudet er frivillig, åpner det for at elever kan betale en egenandel opp til kostnadene for den enkelte. Lengden på selve studieturen kan være maksimalt 5 skoledager/ virkedager. Elever og lærere som planlegger en studietur på vårparten, må sende en søknad til skolens rektor på høsten året før, og senest 1. oktober. Det må komme fram i søknaden at studieturen tilfredsstiller kravene ovenfor. Hver søknad vurderes individuelt. Turer som godkjennes, skal inn i skolens årsplan. Elever med særlig høyt fravær får ikke delta på studieturer (jf. elevhåndboka 2014-2015, s. 21).

Godkjenning

Alle studieturer skal godkjennes av skoleutvalget. Det skal informeres om vikarbehov slik at skolen har oversikt over samlede kostnader før studieturen eventuelt godkjennes. Under studieturen gjelder ordensreglementet og de utfyllende reglene for slike turer. Foresatte skal være informert i god tid om planene, og lærerne må akseptere skolens praktisering av SGS 1010, del 2. For å få vite mer om de økonomiske rammene, anbefaler vi at man tar kontakt med skolens kontor.

Klasseturer

Rud videregående skole arrangerer ikke klasseturer. Klasseturer og overnattingsturer uten faglig innhold eller tydelig tilknytning til læreplanmål, skal skje i elevenes fritid og betales av elevene selv.

Kontaktperson

Strømme Bård

Bård Strømme

Informasjonsrådgiver

E-post bard.stromme@rud.vgs.no

Tlf: 67176318/91395251