Handlingsplan mot mobbing/plaging ved Rud vgs

På Rud har vi nulltoleranse mot mobbing og vi er stolte av at vi er forskjellige.

Bakgrunn for arbeidet

I 2002 ble ”manifest mot mobbing” undertegnet av regjeringen v/statsminister Bondevik, Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen og Barneombudet. I forbindelse med Kunnskapsløftet ble manifestet igjen undertegnet i 2006, denne gangen med regjeringen Stoltenberg.

I dette forplikter partene seg til å bidra til at det ikke skjer mobbing blant barn og unge, og som felles visjon for arbeidet har partene nulltoleranse mot mobbing.

I opplæringslovens §9a reguleres elevenes rettigheter i forhold til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. §9-3: Dersom noen som er tilsatt ved skolen får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig eller mulig, selv gripe direkte inn.

Elev eller foreldre har også krav på rask klagebehandling etter forvaltningsloven. I tillegg til dette sier loven at skolen skal arbeide systematisk med det psykososiale miljøet, og elevene skal delta i skolemiljøarbeidet.

Hva er mobbing?

En person som gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger av en eller flere personer, blir mobbet eller plaget. Mobbing og/eller plaging forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager. Siden uttrykket mobbing brukes så forskjellig, kan det være nødvendig å forklare det med ord som erting, plaging, trakassering, hersing og utestenging.

De negative handlingene eleven blir utsatt for må gjentas over tid om det skal kalles mobbing. Det er viktig å være oppmerksom på frykten og angsten som mobbeofferet har mellom hver gang de negative handlingene blir utført. Trusler kan skape like mye frykt som selve handlingen.

 • Fysisk mobbing kan være slag eller spark, men også gjentatt skade på eiendeler eller tyveri rettet mot en elev.
 • Psykisk mobbing kan være verbal ved bruk av kallenavn eller krenkende utsagn. Dette kan også foregå på mobiltelefon, via meldinger eller på nett. Bevisst bruk av kroppsspråk, blikk eller ansiktsuttrykk kan være psykisk mobbing.
 • Sosial mobbing er at en person bevisst holdes utenfor i sosiale sammenhenger eller i skolearbeid. Rykter kan settes ut, eller beskjeder gis ikke eller de endres for å holde noen utenfor. Systematisk eller gjentatt utestenging er en form for sosial mobbing.

Undersøkelser viser at de som mobber ofte tror de har rett til å utføre de negative handlingene. Når mobbingen har foregått over tid og ingen gjør noe for å varsle, hjelpe eller støtte, tror ofte offeret også at mobberen har rett.

Ikke bare personalet har plikt til å varsle eller gripe inn. Også medelever skal varsle, og alle skal også delta i det forebyggende arbeidet.

Tiltak mot mobbing, trakassering, plaging og utestengning i elevsammenheng

På skolenivå:

 • Vi forplikter oss til en ” NULL – forekomst” når det gjelder mobbing på skolen
 • Skoleledelsen, personalet og elevene skal være bevisste på vår tids mobbeproblematikk
 • Vi skal skape en aktiv holdning mot mobbing slik at vi gjør noe når dette foregår
 • Vi skal ha praktiske og sosiale tiltak for å ivareta elevenes trivsel
 • Vi skal ha rutiner for melding, håndtering og oppfølging av mobbesaker
 • ”Bli kjent” ved skolestart innen hvert programområde
 • Friluftsarrangement i kroppsøving ved skolestart
 • Det lages et eget ”fag” på It's learning der bekymring kan meldes
 • Opplysninger her behandles anonymt
 • Passe på at mobbeatferden ikke flyttes utenfor skolen

På gruppenivå:

 • Handlingsplanen gjennomgås med elevene
 • Alle klasser jobber med å bli kjent ved skolestart
 • Tillitselevene skoleres, og har et spesielt ansvar
 • Skolen gjennomfører mottakssamtaler for alle nye elever
 • På kontaktlærers elevsamtaler med hver enkelt elev tas mobbing opp
 • Alle elevgrupper/klasser lager trivselsregler ved skolestart
 • Lærere påser at elevene får samarbeide i ulike grupper
 • Klasser på vg1 får et kroppsspråkkurs
 • Alle elever vg1 og vg2 får førstehjelpskurs
 • Elevene får et kurs i nettvett
 • På lærermøter for/om elevene tas mobbing opp
 • Skolen lager en ”verktøykasse” for kontaktlærere med klassemiljøundersøkelser, hjelp til klassemiljøarbeid og forslag til tiltak

På individnivå:

 • Alle har et ansvar i et gruppe- og skolemiljø
 • Enkeltelever får hjelp til mestring av egen uønsket adferd
 • Elever som har blitt utsatt for mobbing får oppfølging over lengre tid
 • Vi har et åpent skolemiljø der hver enkelt tar opp konflikter tidlig

Rutiner for håndtering ved kunnskap om eller mistanke om uakseptabel adferd

 • Mobbesaker eller mulige mobbesaker meldes til lærer, kontaktlærer eller administrasjon.
 • Personer med spesielt ansvar for tiltak er slått opp på skolens nettside.
 • Saker kan meldes både formelt (skriftlig) og uformelt (muntlig).
 • Saker kan håndteres både formelt (vedtak) og uformelt.
 • Alvorligere saker skal meldes skoleledelsen og håndteres formelt
 • Store/sammensatte problemer meldes også videre til helsesøster og PP-tjenesten.
 • Det opprettes kontakt hjem/skole ved mobbesaker
 • Mobbesaker følges opp, også med kontrakter/avtaler
 • Saker med mobbing, trakassering, plaging eller utestenging følges opp over lengre tid
 • Handlingsplanen mot mobbing revideres/omarbeides hvert skoleår.

Kontaktperson

Skrede Totto Rock

Totto Rock Skrede

Avdelingsleder TIP/Design og håndverk

E-post Totto.Rock.Skrede@rud.vgs.no

Tlf: 67176305 / 97123205