Søknad om lån av fylkeskommunale lokaler i Viken

Dette søknadsskjemaet benyttes ved søknad om gratis lån av lokaler til frivillige organisasjoner med tilskudd etter Lov om voksenopplæring, til frivillige organisasjoner, lag og foreninger, samt offentlige institusjoner. Søknaden må være undertegnet av person over 18 år med kompetanse til å forplikte låntaker. Gjelder søknaden voksenopplæringstiltak med tilskudd etter kapittel 2 i voksenopplæringsloven, må det legges ved dokumentasjon på dette. Søknadsskjemaet skal sendes til den skolen hvor det søkes om å låne lokale.

Søknadsskjema: Lån av lokale