Ressursskole for minoritetsspråklige

Rud er ressursskole for minoritetsspråklige elever

Det vil si at skolen bl.a. skal:

 • Initiere kompetanseutvikling innen opplæring av minoritetsspråklige elever både på egen skole og på andre videregående skoler
 • Veilede andre skoler ved behov
 • Skape nettverk med andre virksomheter

Tidligere har Rud deltatt i et nasjonalt prosjekt, "språk åpner dører", som var igangsatt av Kunnskapsdepartementet (2007). NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) hadde ansvaret for noen av tiltakene i dette prosjektet.

Minoritetsrådgiver

Som en del av regjeringens Handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011) ble det bestemt at flere skoler i landet skulle ha minoritetsrådgivere. I dag er det rådgivere ved flere skoler i Oslo og Viken, samt blant annet i Bergen, Trondheim og Kristiansand. Arbeidet fortsetter med Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013 – 2016). Minoritetsrådgiver ved Rud veileder også andre skoler og bistår med kompetanseheving og utarbeidelse av kompetansehevingstiltak som workshops, undervisningsopplegg og seminarer.

Selv om du er under 18 år og bor hjemme har du mange rettigheter som gir deg mulighet til å påvirke hverdagen din. Retten til å si ja. Retten til å si nei. Kort sagt: Du har rett til å være deg selv! Retten til å bestemme selv – leve ditt eget liv.

Kontakt minoritetsrådgiver om du vil snakke om

 • å leve med forventninger fra to kulturer
 • ditt forhold til foreldre eller familien
 • problemer eller utfordringer i livet ditt
 • muligheter, valg og utdanning
 • forlovelse eller ekteskapsplaner
 • tvangsekteskap
 • å reise på ferie til dine foreldres hjemland
 • kontroll eller frihet

eller bare vil snakke med en voksen.

Large Group of Student