Arbeidstrening mindre grupper TO

Tilrettelagt opplæring er et skoletilbud til elever som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning.

Tilbudet er for elever med:

 • Lærevansker
 • Sansedefekter og motoriske vansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Andre funksjonshemninger

Sentrale målsettinger:

 • Forberede for yrkesliv
 • Forberede for et meningsfylt voksenliv

Opplæringen:

Opplæringen tar sikte på å dyktiggjøre elevene til en mest mulig selvstendig livssituasjon i forhold til arbeid, bolig og fritid. Klassene er samlokalisert med resten av skolen. I opplæringen legger vi vekt på:

 • Sosiale ferdigheter
 • Samhandling
 • Problemløsninigsstrategier
 • Gode arbeidsvaner / rutiner
 • Trening i å vurdere egne resultater / handlinger

Deltakelse i tverrfaglige prosjekter med skolens øvrige elever:

 • Danseprosjekter
 • Dramaprosjekter
 • Storband
 • Elever fra HS har praksis på TO

Deltakelse i internasjonale prosjekter:

 • Lærere og elever samarbeider med tilsvarende skole i Latvia
 • Lærere deltar i et Comenius-prosjekt initiert av EU: "All aboard".

Opplæringsarenaer:

 • Klasserom, kantine, kjøkken, div. verksteder for arbeidsopplæring, gymsal, skogen, nærmiljøet og arbeidsutplassering.

Kontaktperson

Ingeborg Neraasen

E-post ingeborg.neraasen@rud.vgs.no

Tlf: 67176322/91620616