Om tilrettelagt opplæring

Skolens visjon «Læring for livet» og «eleven i sentrum» passer godt inn i avdelings målsetting for elevgruppen på tilrettelagt opplæring. Vi ønsker å gi en allsidig og praktisk opplæring som gjør de i stand til å til å bli deltakere i egne liv. Undervisningen skal differensieres for den enkelt, hvor mestring og utvikling er viktig i prosessen frem til aktive samfunnsborgere.  Elevene skal bli møtt av kompetente trygge voksne, som gir faglige utfordringer, støtte og omsorg i skolehverdagen.

Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov og hvor det foreligger en rett til spesialundervisning. Alle elever får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene blir utarbeidet av kontaktlærer og faglærer på bakgrunn av enkeltvedtak, kartlegging av elevene, samtaler med elever og foresatte og annen relevant informasjon.

Skoletilbudet blir gitt til elever med lærevansker, elever innenfor autismespektret og elever med multifunksjonshemminger.

Skolen tilbyr disse utdanningsprogrammene:

Restaurant og matfag

Tilrettelagt opplæring drifter skolens personalkantine. Opplæringen innenfor programområdet foregår her. De produserer varme og kalde retter for lunsj, 40-70 bespises hver dag . Kantinen drifter også skolens kaffeavtale for ansatte. Det legges vekt på god mattrygghet og bærekraftighet i produksjonen. Matavfall blir kompostert og jorden blir til dyrkingen av urter og grønnsaker. I tilknytning til kantinedriften inngår også opplæring i vask og stell av tøy.

Håndverk, design og produksjonsutvikling (design og håndverk)  

Opplæringen foregår på avdelingens snekkerverksted og finverksted. Her produseres det ulike produkter for salg. Avdelingen selger produkter til flere butikker. Produksjonen er lagt opp til både serieproduksjon og individuelle arbeider. Spennet av produkter er stort, lys, tovede produkter, søm, strikking, kortproduksjon, ulike blomsterkasser, fuglekasser, fuglebrett, trekasser for eksponering.

Naturbruk

Opplæring foregår i skogen i forbindelse med hogst og vedproduksjon og i vedhuset, hvor veden kløyves og pakkes. I sesong drifter vi noe av skolens grøntområder, det vil være beskjæring av busker, klipping av gress og stell av blomsterkasser.  Tilbudet passer godt elever som trenger litt mer rom og tettere oppfølging.

Helse og oppvekst:

Opplæringen innen dette fagområdet er noe mer teoripreget, hvor temaer som kommunikasjon, kropp og helse, førstehjelp, mat og helse er noen av temaene som blir belyst. Noe av opplæringen blir gitt i forbindelse med drift av personalkantinen.

Musikk, dans, drama

Opplæringen innenfor dette programområdet er et samarbeid mellom MDD avdelingen og TO. Elevene tilbys opplæring innenfor musikk, dans og drama med faglærere fra MDD. Timeantallet i dette programområdet er lavere enn innenfor de andre programområdene.

Felles for alle programområdene er at vi ønsker å utvikle den enkeltes løsningsstrategier, læringsstrategier og evnen til å stå i arbeid. Dette er ferdigheter som er viktig for å kunne ha et aktivt voksenliv senere. Matematikkopplæringen knyttes tett opp til de ulike programområdene, dette for å se relevansen i faget.

Andre fag som det blir gitt opplæring i er norsk/kommunikasjon, samfunnsfag, engelsk, gym, mat og helse, musikk og musikkterapi. Musikkterapi spiller en viktig rolle for de elevene som trenger ulike sansestimulering.

Med fagfornyelsen, hvor de tre tverrfaglig temaene, folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling prege opplæringen i fagene. Derfor vil deler av undervisningen bli mer temabasert og tverrfaglig, hvor både de praktiske og teoretiske fagene inngår. Dette øke dybdelæringen og sikre en bredere kompetanse. Avdelingen har lang erfaring med å tenke bærekraft, gjenvinning og redesign i sin opplæring.  

For alle elever på tilrettelagt opplæring er kommunikasjon viktig, evnen til å formidle ønsker og behov er en menneskerett som må sikres for å kunne delta i samfunnet. Og for de elevene som er avhengig av ASK (alternativ supplerende kommunikasjon) i sin kommunikasjon, har god kompetanse på bruk av ulike kommunikasjonshjelpemidler, talemaskiner, tegn til tale og bruk av bilder og symboler. Vi har også elever som har fått etablert kognitive hjelpemidler i sin hverdag.

Avdelingen søker aktivt om samarbeid både innad på skolen eller utad, i form av ulike prosjekter, som Comenius eller Nordplus. Vi ønsker at alle våre elever skal være synlig og inkludert i skolesamfunnet.

Elevene som fullfører tilrettelagt opplæring, vil få grunnkompetanse i faget, sammen med et vedlegg, kompetansebevis, som beskriver måloppnåelsen.

Kontaktperson

Ingeborg Neraasen

Avdelingsleder Tilrettelagt opplæring

E-post ingeborg.neraasen@rud.vgs.no

Tlf: 67176322 / 91620616